מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

חברת הוברמן – המפעילה את אתר האינטרנט בכתובת www.huberman.co.il רואה חשיבות רבה בכיבוד והגנה על פרטיות גולשים ומשתמשים באתר.

קבצי עוגיות –

החברה משתמשת ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות ולא רק, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ביצוע פעולות ורכישות ע”י כלל המשתמשים, אימות פרטים, וכן התאמת השירותים לצרכים אישיים של משתמשים ולצרכי אבטחת מידע.

אבטחה

החברה רואה חשיבות רבה באבטחת המידע האישי של המשתמשים. החברה מצפינה את המידע שהיא אוספת באמצעות שכבת שקע מאובטח בטכנולוגיית (SSL).

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע אודותיך, וכל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה על ידי אדם כלשהו.

הנך רשאי בכל עת לפנות לחברה בבקשה לעיין, לתקן או להסיר מהמאגר כל מידע שנאגר אודותיך, באמצעות פניה בכתב לכתובת Efrat@huberman.co.il ובכפוף למסירת פרטים מזהים שתבקש החברה.

הגבלת אחריות

למרות שהחברה מפעילה את מירב המאמצים למניעה של פגיעה בפרטיות משתמש, יש לזכור כי בסביבה מקוונת (סביבת אינטרנט) לא ניתן להבטיח באופן הרמטי ומוחלט מניעת חדירה למאגר מידע וביצוע פעולות בלתי חוקיות ע”י פורצים ברשת (Hackers). לאור זאת, וכפי שצוין בתקנון, על כל משתמש לשמור בסודיות את הסיסמא שבחר בעת ההרשמה לאתר, ואף להחליפה מידי פעם, והכל לצורך מניעת גניבת פרטים ומידע.

שימוש במידע הנשמר באתר

השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש למסירת המידע והחברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל המזמינה באמצעות דוא"ל ו/או פניה טלפונית ו/או פנייה בפקסימיליה למטרות קידום מכירות ושיווק, על פי דרישות הדין הרלבנטיות וכל עוד לא הודיעה המזמינה אחרת.

יובהר כי החברה אוספת מידע הכולל שם, מען, פרטי התקשרות לרבות כתובת דוא"ל לצורך אספקת שירות הרכישה באמצעות האתר או החברה, עיבוד הזמנות ומשלוחים, הזמנת מוצרים, קידום מוצרים והתקשרויות עתידיות.

ידוע לך, כי לא קיימת לך חובה בדין למסור את הפרטים ומסירת הפרטים נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך. יתכן ויעשה שימוש בפרטים שמסרת לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. במקרה כזה, הנתונים לא יכללו כל מידע אישי ולא ניתן יהיה לזהותך.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ומידע המזהה אותך אישית, אשר נרשם בעת פעילותך באתר החברה, למעט במקרים המפורטים להלן:

במקרה שהפרת את הוראות תנאי השימוש או כל הסכם בינך לבין החברה או אם ביצעת באמצעות אתר החברה, או בקשר עמה, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי או שמסירת הפרטים מתבצעת על-פי כל דין אחר;

בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;

בכל מקרה של מסירת מידע כאמור לעיל, לא תהיה לך כל טענה או דרישה כלפי החברה ו/או מטעמן בקשר למסירת הפרטים כאמור.