תקנון האתר

תנאי שימוש ורכישה באתר

ברוכ/ה הבא/ה לאתר הוברמן ובניו בע"מ (להלן: "החברה"). טרם ביצוע הרכישה באמצעות האתר או בכל פעילות אחרת באמצעות האתר, הנך נדרש/ת לקרוא את תנאי השימוש והרכישה בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה. תנאים אלה מנוסחים בלשון נקבה אך פונים אל נשים וגברים כאחד.

תנאי השימוש, כפי שיפורטו להלן, מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך בעת הכניסה לאתר לרבות רכישה באמצעותה, האחריות על המוצרים המוצעים למכירה (ככל שיש להם אחריות כזו), מועדי אספקתם, מדיניות המחירים הנוהגת, באילו תנאים את רשאית לבטל עסקאות שביצעת באמצעות האתר ופרטים חיוניים נוספים.

1. כללי

1.1. אתר החברה מהווה חנות וירטואלית לרכישת מיכלי אריזה, צנצנות, בקבוקים ועזרים משלימים (להלן: "המוצרים") המיועדים לגולשי האתר ולקוחות החברה.

1.2. האתר מנוהל ומפועל על ידי הוברמן ובניו בע"מ מרחוב מודיעין 26 פתח תקווה בכל שאלה הנוגעת לאתר החברה תוכלי לפנות אל הוברמן ובניו בע"מ באמצעות טלפון מס´ 03-9393939 או בדואר אלקטרוני eliventura@huberman.co.il בימים א´-ה´ בין השעות 08:00 ל17:00 .

1.3. השימוש באתר החברה מותר למחזיקים כדין בכרטיס אשראי תקף

1.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכאותכם לבצע עסקאות באתר החברה בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) אם השתמשתם בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; (2) אם הפרתם את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע החברה; (3) אם אתם חייבים כספים לחברה או לחברות הקשורות עמה ולא פרעתם את חובכם, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו; (4) אם כרטיס האשראי שברשותכם נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

1.5. רישומי המחשב של החברה בדבר פעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את התקנון מידי פעם בפעם, בלי להודיע על כך מראש. התנאים החדשים יפורסמו באתר החברה וייכנסו לתוקף לאחר פרסומם כאמור.

1.7. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכול, בלא צורך להודיע לכם על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה.

1.8. החברה רשאית מכל סיבה שהיא, להפסיק בכל עת את מתן השירותים באמצעות האתר כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

2. רכישת מוצרים

הזמנה

2.1. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות. סכום המינימום לביצוע הזמנה באתר נתון לשיקול דעתה של חברת הוברמן ועשוי להשתנות מעת לעת על פי החלטת החברה. סכום זה יצויין באתר בתהליך ההזמנה.

2.2. לאחר מכן תזין המזמינה בטופס מקוון המיועד לכך את פרטי המזמינה, פרטי מקבל ההזמנה וכל פרט מזהה אחר שיש בו כדי לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את מקום אליו מתבצעת מסירת ההזמנה. השדות המסומנים בכוכבית חובה למלאם ובלעדיהם לא תצא הזמנה אל הפועל.

2.3. בשלב הבא תאשר המזמינה את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסרה. על ממלאת ההזמנה למסור אך ורק פרטים מדויקים על מנת למנוע אפשרות של תקלה במשלוח.

2.4. מילוי פרטי המזמינה לרבות אמצעי התשלום, ייחשבו לביצוע הזמנה מחייבת (להלן: "ההזמנה").

2.5. עם קבלת ההזמנה תתבצע בדיקת פרטי כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום האחר, ורק לאחר אישור חברת האשראיl כפי שיובהר להלן, תאושר ההזמנה על ידי החברה.

2.6. יובהר, כי ניתן לשנות את המוצרים הנבחרים בהזמנה עד למועד ביצוע ההזמנה. כל שינוי מאוחר יותר יהיה כפוף לתנאים לביטול הזמנה המפורטים להלן.

2.7. חיוב הלקוחה יהיה בכפוף להימצאות המוצרים במלאי. יובהר כי החברה אינה מחויבת להחזיק מלאי של כל המוצרים אשר תמונותיהם באתר.

2.8. החברה רשאית בכל עת ולפי ראות עיניה, לשנות את היצע המוצרים באתר והעובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה באתר החברה גם בעתיד.

2.9. אם אזל מוצר שהזמנת מהמלאי, נציג החברה ייצור עימך קשר טלפוני או באמצעות המייל והחברה שומרת לעצמה את הזכות להציע לך מוצר חלופי אחר. אם תתקבל הצעת החברה כאמור, הזמנתך תעודכן מחדש. אם תסרבי לקבל את הצעת החברה, תבוטל הזמנתך וכרטיס האשראי שלך יזוכה

3.0 מוסכם כי כמות הסחורה המצויה בתוך האריזות עלולה להשתנות בגבולות של 5% ובמקרה כזה לא תהיה ללקוח כל טענה או תביעה .

שמירת הזמנה

2.10. החברה לא תספק את המוצרים שהזמנת אם ההזמנה לא נקלטה במחשביה או נקלטה באופן משובש וזאת גם אם מקור התקלה במחשבי החברה. אם לא תתקבל פניה מהחברה, טלפונית או באמצעות דואר אלקטרוני, בתוך יום עסקים אחד, ממועד שליחת ההזמנה, יש להניח כי חלה בה תקלה. במקרה כזה מומלץ כי תפני לחברה לברר את מקור התקלה.

אופן ביצוע התשלום

2.11. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון בשירות ארנק אלקטרוני כדוגמת PayPal וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

2.12. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום מסוים, להתיר את השימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום אחרים שהחברה תכבד.

2.13. לאחר הזנת פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון ישלח אליך אישור באמצעות דואר אלקטרוני על קליטת פרטי הזמנתך. יובהר כי אישר זה אינו מחייב לספק את המוצרים ומעיד אך ורק כי פרטי הזמנתך נקלטו.

2.14. מיד לאחר קליטת ההזמנה תתבצע בדיקת אמצעי התשלום ועם קבלת אישור חברת האשראי תינתן הודעה למזמינה כי ההזמנה אושרה וחשבונך יחויב בעלות ההזמנה והשירות.

2.15. בכל מקרה בו לא יתקבל אישור חברת האשראי l או כל אמצעי תשלום אחר שהיה באותה עת, תקבל המזמינה הודעה מתאימה על כך ונציג החברה יצור אתך קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה.

2.16. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אם וככל שהמוצר אינו נמצא במלאי החברה תשיב למזמינה סכום ששולם אם שולם לחברה ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין המוצר שאינו במלאי.

2.17. האחריות הינה על המזמינה להודיע לחברה בכל מקרה של חיוב בטעות על ידי חברת האשראי על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

אספקת המוצרים והמשלוח

2.18. החברה תפעל כמיטב יכולתה לספק את ההזמנה במהירות ובמועדים המפורטים להלן.

2.19. הזמנה באיסוף עצמי תהא מוכנה למסירה למזמינה בתוך 2 ימי עסקים ממועד קליטת ההזמנה ואישורה על ידי החברה. על המזמינה להגיע לכתובת החברה המפורטת באתר החברה. הזמנה באיסוף עצמי תוחזק על ידי החברה עד 30 ימי עסקים. הזמנה כאמור אשר לא תדרש על ידי המזמינה ו/או מי מטעמה לא תשמר והחברה תראה בכך ביטול העסקה.

2.20. הזמנה באמצעות שליח/דואר ישראל: המוצרים ישלחו תוך 3 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה, באמצעות שליח או בתוך 3 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה אם נשלחה ההזמנה באמצעות דואר ישראל.

2.21. המשלוחים המבוצעים על ידי חברת משלוחים יבוצעו בהתאם לתנאי חברת המשלוחים. זמן אספקה למשלוח מיום יציאת ההזמנה מהחברה ליעד רגיל (לא מרוחק) 4 ימי עסקים. אזורי החלוקה נקבעים על ידי חברת המשלוחים. תנאי חברת המשלוחים יחייבו את המזמינה ולמזמינה לא תהא כל טענה כלפי החברה בקשר לכך.

2.22. במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל, המוצרים ישלחו בכפוף לזמני האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה על ידי החברה ואינם בשליטתם. למזמינה לא תהא כל טענה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב שיבושים באספקה במקרה כאמור.

2.23. יובהר כי אם וככל שהתקבלה ונקלטה הזמנה אשר הינה מחוץ לאזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת השליחים, תהא הסיבה לכך אשר תהא, החברה לא תהיה חייבת לספקה.

2.24. החברה תהא רשאית לספק הזמנה מחוץ לאזורי החלוקה כאמור, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובתאום טלפוני בין החברה למזמינה מראש.

2.25. על המזמינה להודיע מידית לחברה אם ההזמנה, כולה או חלקה, לא סופקה בתקופת האספקה, במקרה כאמור, זמן אספקה חדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.

דמי משלוח

2.26. בנוסף למחיר המוצרים אשר בהזמנה, תחויב המזמינה בדמי משלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בתום הליך ההזמנה בהתאם לדרך המשלוח אותה בחרה המזמינה.

2.27. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין ההזמנה.

2.28. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של הזמנה, כולה או חלקה, כתוצאה מכח עליון ומבלי לגרוע מהאמור, ממלחמה, מבצע צבאי, נזקי טבע, ו/או כל אירוע אחר אשר אינו בשליטת החברה- כגון שביתות ו/או השבתות נמלים, השבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים או נותני שירותים אחרים הדרושים לייצור, אספקה או הובלה של המוצרים.

2.29. במקרים בהם הזמנה, כולה או חלקה, תחזור לחברה בגלל פרטים מוטעים שנמסרו על ידי המזמינה, תחויב המזמינה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

2.30 במקרים בהם ההזמנה חורגת מקרטון אחד רשאית החברה בתיאום מראש עם המזמינה לגבות תשלום נוסף עבור הקרטונים הנוספים.

3. מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה

3.1. כדי לבטל הזמנה או רכישת מוצרים מסוימים, על המזמינה לשלוח אל החברה הודעת דוא"ל לכתובת החברה כפי שמפורסם באתר החברה (להלן: "הבקשה לביטול"). הבקשה לביטול תפרט את מספר ההזמנה, הפריט שברצון המזמינה להחזיר ו/או לבטל הזמנתו, והסיבה לכך. החברה תיצור קשר עם המזמינה בתוך 2 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה לביטול ותמסור למזמינה כתובת למשלוח המוצר המוחזר, ככל שיידרש.

3.2. ביטול הזמנה ו/או החזרת מוצרים יעשו בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 והתקנות מכוחו (להלן: "החוק"), כפי שיעודכנו מעת לעת.

3.3. במקרה של ביטול הזמנה לאחר שנשלח מוצר אל המזמינה, תזוכה המזמינה אך ורק לאחר קבלת המוצרים בסניף החברה, כאשר המוצר/ים הוחזרו באריזתם המקורית, כאשר המוצר שלם ואינו פגום, ללא פגיעה או נזק, ובלא שנעה בו כל שימוש. מוצר אשר יוחזר ואינו עומד בתנאי סעיף זה, לא יזכה את המזמינה בהחזר כספי ו/או בכל זיכוי אחר לרבות שובר זיכוי. אם פתחת את אריזת המוצר, השתמשת בו או צרכת אותו, לא תוכלי להחזירו אלא אם כן היה המוצר מקולקל או פגום. החברה תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר/ים שהוחזר/ו.

3.4. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שנרכשו בהנחה או במבצע ו/או אשר לא שולמה בגינם תמורה כספים כגון מתנות.

3.5. במקרה בו לא תהא המזמינה זכאית להחזר כספי החברה תמסור למזמינה זיכוי כספי לרכישה חוזרת בחברה.

3.6. לעניין פגם שנפל במוצר, במידה והמזמינה לא הודיעה לחברה על פגם כלשהו במוצר וזאת בתוך 24 שעות מקבלתו, ייחשב הדבר כהודעה כי לא נפל פגם במוצר ומזמינה לא תהא כל טענה כנגד החברה לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.

3.7. רק לאחר החזרת המוצרים לחברה בפועל, תזוכה המזמינה במחיר ששילמה עבור המוצרים שהוחזרו, לא כולל דמי המשלוח. הזיכוי יבוצע באמצעות כרטיס האשראי אשר באמצעותו שולמה ההזמנה, בהתאם למדיניות ומועדי חברת האשראי.

3.8. החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) ממחיר העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבין השניים, וכן לקזז מסכום ההחזר כל סכום אשר שולם על ידי החברה בגין סליקת כרטיס האשראי. במקרה של פגם או קלקול במוצר/ים לא תחויבי בדמי ביטול.

4. מחירים

4.1. מחירי המוצרים המופיעים באתר מופיעים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כדין. המחירים אינם כוללים דמי משלוח.

4.2. המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר המופיע בעת השלמת תהליך ההזמנה. החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת. אם עודנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, ההזמנה תחויב לפי המחירים המעודכנים.

5. מבצעים, הטבות והנחות

5.1. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. חברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

5.2. לתשומת לבך: אין לך זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הטבות והנחות באתר החברה. כל שינוי בפרטי הזמנתך או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאותך למבצע, הטבה או הנחה. כך, לדוגמה, אם רכשת מוצר והיית זכאית לקבלת הטבה בגין רכישתו, אולם מוצר זה לא נמצא במלאי, לא תהיי זכאית לאותה הטבה; אם החלפת מוצר, שרכישתו לוותה במבצע, במוצר חלופי שאינו מזכה במבצע, לא תהיי זכאית להטבה שנלוותה לרכישת המוצר המקורי; אם סכום הזמנתך פחת, יכול שתישלל זכאותך למבצע, הנחה או הטבה שהיו מוקנים לך אלמלא פחת מחיר ההזמנה. דוגמאות אלה אינן ממצות את השינויים האפשריים בזכאותך למבצעים, הטבות או הנחות.

5.3 קופון אמהות משקיעות – מוגבל למימוש אחד ללקוח ותקף לארגז אחד בלבד. לחברת הוברמן קיימת הזכות להפסיק או לשנות את הטבת הקופון בכל עת.

6. פרטיות

6.1. יובהר כי החברה אוספת מידע הכולל שם, מען, פרטי התקשרות לרבות כתובת דוא"ל לצורך אספקת שירות הרכישה באמצעות האתר או החברה, עיבוד הזמנות ומשלוחים, הזמנת מוצרים, קידום מוצרים והתקשרויות עתידיות.

6.2. השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש למסירת המידע והחברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל המזמינה באמצעות דוא"ל ו/או פניה טלפונית ו/או פנייה בפקסימיליה למטרות קידום מכירות ושיווק, על פי דרישות הדין הרלבנטיות וכל עוד לא הודיעה המזמינה אחרת.

6.3. ידוע לך, כי לא קיימת לך חובה בדין למסור את הפרטים ומסירת הפרטים נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך.

6.4. יתכן ויעשה שימוש בפרטים שמסרת לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. במקרה כזה, הנתונים לא יכללו כל מידע אישי ולא ניתן יהיה לזהותך.

6.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ומידע המזהה אותך אישית, אשר נרשם בעת פעילותך באתר החברה, למעט במקרים המפורטים להלן:

6.5.1. במקרה שהפרת את הוראות תנאי השימוש או כל הסכם בינך לבין החברה או אם ביצעת באמצעות אתר החברה, או בקשר עמה, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

6.5.2. אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי או שמסירת הפרטים מתבצעת על-פי כל דין אחר;

6.5.3. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;

בכל מקרה של מסירת מידע כאמור לעיל, לא תהיה לך כל טענה או דרישה כלפי החברה ו/או מטעמן בקשר למסירת הפרטים כאמור.

6.6. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע אודותיך, וכל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה על ידי אדם כלשהו.

6.7. הנך רשאי בכל עת לפנות לחברה בבקשה לעיין, לתקן או להסיר מהמאגר כל מידע שנאגר אודותיך, באמצעות פניה בכתב לכתובת Efrat@huberman.co.il ובכפוף למסירת פרטים מזהים שתבקש החברה.

7. אחריות

7.1. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמשת ו/או למזמינה ו/או לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש באתר ו/או רכישה באמצעות האתר.

7.2. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס להודעת שיתקבלו או יישלחו באמצעות האתר (לרבות על ידי משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות אלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו, השפעתו על המחשב המשתמש, כל נזק ו/או אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיוצב´, תוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי אחר בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו על ידו.

7.3. חלק מהמידע בדבר המוצרים המוצעים למכירה באתר החברה, למעט מחירם, מקבלת החברה מיצרני המוצרים והיא מזינה אותו אל האתר כפי שהוא (AS IS). החברה אינה בודקת את מהימנות המידע, שלמותו, דיוקו או התאמתו לתכונות המוצרים בפועל, והיא לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים במידע או בקשר לטיבם או התאמתם לצורכיכם או לתיאורם.

7.4. התמונות באתר הינן להמחשה בלבד והחברה תעשה כמיטב יכולתה על מנת להציג את המידע השלם והמקיף לגבי המוצרים והתמונות. חרף האמור, יובהר כי עלולים להופיע באתר אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מאי דיוקים או שגיאות כאמור.

7.5. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לכן במישרין או בעקיפין בשל איחור באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים, אשר סופקו לכם היו פגומים, מקולקלים או לא תקינים – אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות רבתי מצידה של החברה. במקרה זה תהיה אחריות החברה ואו מי מטעמה מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר.

7.6. השירות באתר ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS). לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצורכיכם ולדרישותיכם.

7.7. בכל מקרה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה ולא מעבר לכך.

7.8. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בmaterialה, בתוכנה או בקווי התקשורת. בכל מקרה כאמו, החברה לא תישא באחריות כלשהי.

8. קניין רוחני

8.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר החברה, לרבות השם "הוברמן" וכן שם האתר (Domain Name), פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים. זכויות אלה חלות בין היתר על עיצובה הגרפי של האתר, הנתונים באתר (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד´), וכל פרט אחר הקשור בהפעלת האתר.

8.2. ככל שיש סימני מסחר שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה על ידי החברה ו/או באמצעות האתר, כי אז סימני המסחר הינם רכושן של אותן החברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

8.3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להציג ו/או לתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות ו/או טקסטים) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי הרשאה מפורשים, אם וככל שתינתן הרשאה כאמור.

8.4. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בה או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

8.5. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר החברה לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

8.6. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכה ("קישור עומק"), אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב. החברה תהא רשאית להורות על ביטל של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובמקרה כזה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה.

8.7. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.

9. שמירה על סודיות/אבטחת מידע

9.1. החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור מכל משמר סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. יובהר כי החברה אינה אוגרת את מספרי כרטיס האשראי. –

9.2. על אף האמור, במקרים אשר אינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, למזמינה או גולשת באתר, אם מידע זה יאבד או יעשה בו שימוש לא מורשה.

10. דין ושיפוט

הדין החל על השימוש באתר החברה והזמנתך, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז.

הנכם מוזמנים לפנות לחברה בכל שאלה ו/או הבהרה נוספים.